Добре дошли.

Дървото е естествен екологичен строителен материал, който няма никакви негативни ефекти върху здравето. Изследвания потвърждават, че естественият цвят на дървесината има положителният ефект,  успокоява нервната система и създава добри условия за отдих.

Изграждането на една дървена къща не отстъпва по нищо на една тухлена сграда. Нейното изграждане не е по-скъпо от тухленото. Освен това, една дървена къща ще бъде изградена много по-бързо, така че разходите ще бъдат и по-малки.

Къщите от цилиндровани трупи се характеризират с добра топло изолация, 

топлоизолация на дървени къщи

ниско тегло, здрава конструкция и уникална визия.

Стените се изграждат от взаимно кръстосани трупи от иглолистна дървесина с диаметър по избор на клиента, който варира от 180 мм до 400 мм. Повече за технологията за изграждане на сглобяемите дървени къщи от масивни трупи може да прочетете на съответната страница, как то и за необходимите документи за сключване на договор за строителство на дървена къща.

Дървена къща осигурява уют, както през зимата, така и през горещите летни дни. Дървото, като строителен материал предлага голяма свобода при архитектурните решения, но най-често се предвижда къщите да са едно или двуетажни.

Дървени къщи имат някои предимства при земетресения: те са  много по леки и затова изпитват по-малко влияние от сеизмична сила.

В Австрия изпълнението на сглобяеми дървени къщи се регулира от нормата ONORM B2310 и експлоатационният им живот също е поне 100 години.

Във Великобритания къщи от трупи от иглолистна дървесина се строят с все по-увеличаващи се темпове от 19 век. Примери на такива къщи могат да се видят из цяла южна Англия, като много от тях са на повече от 150 години.

Може би най-известните древни европейски дървени сгради, които са запазени до днес, са Норвежките дървени църкви. Стотици били построени през ХІІ и ХІІІ век и 25-30 от тях все още могат да се видят днес. Обшивките по външните им стени са подменени, но основната дървена конструкция е оригинална. 

В Северна Америка има множество класически дървени къщи на възраст над 100 години, които все още се обитават. Най-старите запазени дървени къщи в САЩ датират от началото на ХVІІ век. Около 80 такива сгради са останали от това време в Ню Ингланд.

За модерните сгради обикновено не изискваме толкова голяма продължителност на живот. Животът на една типична едно фамилна  къща е около 100 години. Дървената къща е напълно подходящ избор за подобен експлоатационен срок. 

Необходимо е също така да се прави разлика между срок на гаранция на къща, действителен експлоатационен срок и максимален експлоатационен срок.

Според ЗУТ и Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, гаранцията, която даваме на нашите къщи, е 10 години за конструкцията на сградата. Това обаче не означава, че къщата ще живее само десет години.

Колко време една къща може да се запази и колко време тя е действително експлоатирана също са две различни неща. В момента, в който една нова къща е завършена, тя започва да се амортизира.  Затова ако къщата се поддържа, тя ще продължава да ни служи за неопределен период от време.

Строителство на двуфамилни дървени къщи от цилиндровани трупи:

Bienvenido

La madera es un material de construcción ecológico natural que no tiene efectos negativos sobre la salud. Los estudios confirman que el color natural de la madera tiene un efecto positivo, calma el sistema nervioso y crea buenas condiciones para la recreación.

La construcción de una casa de madera es nada menos que un edificio de ladrillo. Su construcción no es más caro que el ladrillo Además, una casa de madera se construye mucho más rápido, por lo que el coste será menor.

Casas de troncos se caracterizan por un buen aislamiento térmico, bajo peso, diseño robusto y visión única.

Las paredes son construidos por mutuamente transversales troncos de madera con un diámetro elegido por el cliente, que va de 180 mm a 400 mm Más para la tecnología de construir casas prefabricadas de madera de registros masivos se puede encontrar en la página

Casa de madera proporciona comodidad, tanto en los días de invierno y verano caliente. La madera como material de construcción ofrece una mayor libertad en soluciones arquitectónicas, pero más frecuente las casas son de un o dos pisos.

Casas de madera tienen algunas ventajas en los terremotos: son mucho más ligeros y, por tanto, experimentan menos influencia de la fuerza sísmica

En Austria, la implementación de casas prefabricadas de madera está regulado por la tasa ONORM B2310 y su vida útil es también por lo menos 100 años

En Reino Unido las casas de troncos de madera son con cada vez más creciente ritmo del siglo 19 Ejemplos de este tipo de casas que se ven en el sur de Inglaterra, muchos de ellas son de más de 150 años.

Quizás el más famosos antiguos edificios de madera europeos que sobreviven hoy en dia son las iglesias de madera Noruegas. Cientos fueron construidos en el siglo XII y XIII y 25-30 de ellos todavía se pueden ver hoy en día. Tapajuntas en sus paredes exteriores han sido sustituidos, pero la estructura de madera principal es original.

En América del Norte hay muchas casas de madera clásicas más de 100 años de edad que todavía están habitadas Las casas de madera más antigua que sobrevive en Estados Unidos es de principios del siglo XVII Alrededor de 80 de estos edificios se pueden ver en ese momento en Nueva Inglaterra.

Para los edificios modernos por lo general no requieren de tanta longevidad. La vida de una típica casa unifamiliar es de unos 100 años La casa de madera esta completamente apropiada para tales durabilidad.

También es necesario distinguir entre el periodo de garantía de la casa, la vida de servicio real y máxima durabilidad.

Por cuánto tiempo una casa puede ser preservada y el tiempo que realmente se explota, también son dos cosas diferentes. En el momento que una nueva casa está terminada, comienza su amortización. Asi que si la casa se mantiene, continuará a servir por un periodo indefinido de tiempo.

Construcción de casas de madera unifamiliares troncos cilindricos:

Casa de madera pareada (para dos familias)