Документи

Необходимите документи за сключване на договор за строителство на дървена къща са:

1. Нотариален акт (копие) — Необходимо е да бъде уредена собствеността върху земята, на която ще се строи. Трябва да са извадени всички документи, уреждащи тази собственост — нотариален акт, разделителен протокол или отстъпено право за строеж.


2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план — услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:

 • заявление по образец,
 • копие от документ за собственост,
 • удостоверение за наследници (ако е необходимо).

3. Скица с указан начин на застрояване (виза) визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване — плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.

Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:

 • заявление по образец,
 • копие от документ за собственост,
 • скица от действащ регулационен план,
 • мотивирано предложение (ако е необходимо).

4. Предварителен договор с електроразпределителното дружествосключва се предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа.

Въз основа на искане за проучване дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, ниво на напрежение, брой на фазите в мястото на присъединяването.

5. Предварителен договор с ВиК дружеството — сключва се предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи.

Дружеството издава изходни данни за проектиране в процеса на предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване със сградни водопроводни и/или канализационни отклонения от общите водоснабдителни и/или канализационни мрежи. Посочени са всички налични данни за известните водопроводни и/или канализационни мрежи, трасета, диаметри, материали, от които са изградени, напор и други специфични данни, необходими за проектирането.

6. Геодезическо заснемане на парцела — служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици. То съдържа всички теренни и ситуационни елементи в и около конкретния имот — терен, съществуващи сгради и съоръжения, налична инфраструктура и комуникационни връзки. Трябва да получите в писмен и цифров вид геодезичното заснемане с нанесени данни от регулационния план — за определяне на необходимите отстояния, ограничителни линии на застрояване, вертикални котировки и др.

Забележка: Можем да Ви предоставим фирма за строителен надзор, която ще подготви цялата необходима документация и да контролира целия процес на строителство и ще  въведе в експлоатация Вашата къща.

За изграждането на една дървена къща се преминава през следните стъпки:

1. Сключване на договор и изготвяне на идеен проект.

За сключването на договор и започване на проектиране е необходим определен набор от документи.
Идейният проект представлява триизмерен компютърен модел на бъдещата сграда, точно отговаряща на изискванията на клиента.

 2. Изготвяне на инвестиционен проект.

Техническият инвестиционен проект се състои от:

 • част Архитектура
 • част Конструкция
 • част ВиК
 • част Електроснабдяване
 • част Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
 • част ПБЗ
 • част Геодезия — изготвя се на мястото на парцела и се заплаща от инвеститора; включва геодезическа снимка, вертикална планировка и трасировъчен план.

3. Внасяне на документите в общината за съгласуване и одобрение. Издаване на разрешително за строеж.

4. Изготвяне на фундамент.

5. Транспорт и монтаж на къщата.

Описание на технология за строителство на дървени къщи от масивни цилиндровани трупи или слепени греди.